Kişisel Verilerin Korunması

 Selva Gıda San. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Selva Gıda San. A.Ş. Gizlilik Politikası

Başvuru Formu

SELVA GIDA SAN. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

1. Beyan’ın Amacı ve Kapsamı

İşbu Beyan, Selva Gıda San. A.Ş. ve İttifak Holding A.Ş. ile Bağlı Şirketlerinin/İştiraklerinin (“Şirket”) kişisel verilere atfettiği önem doğrultusunda; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymakta olup esas olarak öncelikle bu kişileri ve ilgili üçüncü tarafları bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Bu Beyan; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.03.2018 tarihlidir. Beyan’ın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Beyan’ın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Beyan Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler

a. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesine uygun olarak,

  • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
  • doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
  • belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
  • amaçla bağlantılı,
  • sınırlı ve ölçülü bir biçimde,
  • kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,
  • KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak,